آمریکا اطلاعات رزمایش های چین را در چه قبالی در اختیار تایوان گذشت؟


تهران-ایرنا- کارشناس نظامی چین با بیان اینکه آمریکا اطلاعات رزمایش اخیر ارتش این کشور در اختیار تایوان گذاشته است، نسبت به خرید تجهیزات نظامی هدایت شونده هشدار داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238208/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86