آمریکا مدعی تلاش چین برای دستیابی به بیش از یکهزار کلاهک هسته ای شد
تهران- ایرنا – وزارت دفاع آمریکا ادعا کرده است که چین به احتمال زیاد بیش از هزار کلاهک هسته ای عملیاتی تا سال ۲۰۳۰ در راستای برنامه مدرن سازی و افزایش ظرفیت نظامی خود، در اختیار خواهد داشت. پکن این ادعای آمریکا را رد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265111/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87