اتحادیه اروپا به‌دنبال افزایش همکاری با فیلیپین؛ امنیت دریایی در دستورکار


تهران – ایرنا – اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز دوشنبه اظهار کرد اتحادیه اروپا آماده است همکاری با فیلیپین در زمینه امنیت دریایی را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185214/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C