استقرار شناورهای فیلیپین در بخش هایی از دریای چین جنوبی


تهران- ایرنا – سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین امروز یکشنبه از استقرار شناورهای دریایی این کشور در منطقه اقتصادی انحصاری نزدیک جزایر مورد مناقشه اسپارتلی در دریای چین جنوبی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111005/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C