اعتراض احزاب سیاسی تایوان به سفر سیاستمدار تایوانی به آمریکا


تهران- ایرنا – ده ها حزب سیاسی در تایوان درباره برنامه سفر لایی چینگ ته سیاستمدار حزب دموکراتیک پراگرسیو به آمریکا در تایپه اعتراض کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196299/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7