اعضای گروه هفت، عضو «پیمان ممنوعیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای» شوند


تهران- ایرنا- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صلیب سرخ ژاپن از اعضای گروه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا خواستند تا «پیمان ممنوعیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای» را امضا کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115365/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF