انتقاد چین از آمریکا به دلیل دستگیری و اخراج دانشجویان چینی


تهران-ایرنا- چین روز دوشنبه از آمریکا به دلیل بازداشت، بازجویی و اخراج دانشجویان این کشور انتقاد کرد و این اقدامات را “سرکوب و آزار و اذیت عمدی با انگیزه‌های سیاسی” توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213860/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C