اندونزی به سمت نیروگاه هسته ای گام برمی دارد
تهران- ایرنا- آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی می گوید این مرکز در حال برنامه ریزی برای ساخت نیروگاه های هسته ای برای دهه۲۰۳۰ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257506/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF