ایتالیا مشتاق به گسترش روابط با چین/ آمریکا مانع تراشی می کند


تهران – ایرنا – ایتالیا که به عنوان تنها کشور عضو ناتو و گروه ۷، به دلیل اهمیت روابط با چین ، از چهار سال پیش به طرح عظیم تجاری چین با عنوان “کمربند-راه” ملحق شده است، با وجود اینکه علاقمند به حفظ این ارتباط تجاری با چین است، اما از سوی دیگر، تحت فشار آمریکا برای عقب نشینی از کمربند-راه قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186701/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF