ایجاد مرکز بین المللی صنایع دستی و گردشگری در ایران

ایجاد مرکز بین المللی صنایع دستی و گردشگری در ایران


ایجاد مرکز جهانی صنایع دستی و گردشگری در ایران

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4274564/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86