ایران به نفوذ جهانی سازمان همکاری شانگهای کمک می‌کند


تهران-ایرنا- کارشناس چینی همزمان با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند که این موضوع به افزایش نفوذ جهانی این سازمان کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160064/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF