تایوان در راستای تحریم مسکو کنترل بر صادرات روسیه را تشدید می کند


تهران – ایرنا-  تایوان اعلام کرد که در چارچوب تحریم‌ مسکو  کنترل بر صادرات محصولات مهندسی و شیمیایی به فدراسیون روسیه را تشدید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989629/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C