تایوان رزمایش سالانه هشدار حمله هوایی برگزار کرد


تهران- ایرنا – رزمایش سالانه حمله هوایی در شهرهای شمالی تایوان امروز دوشنبه با هدف آماده سازی برای مقابله در برابر حمله پکن برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179246/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF