تجارت چین با کشورهای "یک پهنه، یک جاده" در حوزه امنیت غذایی افزایش یافت


تهران- ایرنا -مقامات چینی در نخستین کنفرانس همکاری صادرات و واردات امنیت غذا “یک پهنه، یک جاده ” اعلام کردند طی ۸ ماه گذشته تجارت چین در زمینه مواد غذایی با کشورهای طرح با افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۵۵۳.۸۲ میلیارد یوآن معادل ۷۶.۱۰ میلیارد دلار رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230511/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4