تناقض گویی آشکار مقامات آمریکا در قبال چین


تهران – ایرنا – رئیس کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین ادعا کرد، تزلزل اقتصادی چین تهدیدی نظامی برای تایوان است، این درحالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه مدعی شد اقتصاد چین با بحران مواجه شده و بعید به نظر می رسد پکن قصد حمله به تایوان را داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226293/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86