تنش چین و فیلیپین در دریای چی جنوبی/اتهام زنی ها ادامه دارد
تهران- ایرنا – در ادامه اتهام زنی های چین و فیلیپین به یکدیگر بر سر مناقشه در دریای جنوبی چین، بار دیگر کشتی های چینی عبور قایقی فیلیپینی را متوقف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266681/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF