روابط اقتصادی و تجاری چین-اتحادیه اروپا به یک گفتگوی صریح نیاز دارد
تهران-ایرنا-یک رسانه چینی در رابطه با دهمین نشست چین و اتحادیه اروپا تاکید کرد که مستلزم این است که گفت و گو های صریح داشته باشند


منبع: https://www.irna.ir/news/85238308/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2