روابط ایران و چین در ۱۴۰۱؛ بهار در زمستان


تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که روابطی به طول تاریخ و مبتنی بر مشترکات فراوان فرهنگی و تمدنی دارند، درسال ۱۴۰۱ گامهای بلند دیگری درمسیر گسترش مناسبات دوستانه و همکاری راهبردی برداشتند که نقطه اوج آن سفر بهمن ماه رئیس جمهوری ایران به پکن بود؛ زمستانی که بهار روابط دو کشور درسال گذشته بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062204/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86