روایت خبرگزاری چین از سفر وزیر خارجه عربستان به تهران


تهران- ایرنا – براساس تحلیل کارشناسان در گزارشی که از سوی رسانه چینی منتشر شده از سفر وزیر امورخارجه عربستان به ایران به عنوان گامی مهم در عادی سازی روابط میان دو کشور و نشانه ای از همکاری بزرگ منطقه ای یاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146097/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86