رویکرد ایران در برابر همسایه شرقی؛ طالبان به کدام سو می‌رود؟


تهران- ایرنا- انتقال قدرت سیاسی در کابل از دولت «اشرف غنی» رئیس‌جمهوری سابق افغانستان به امارت اسلامی، سبب بازتعریف سیاست‌های ایران در برابر همسایه شرقی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178567/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF