«سرعت سرسام‌آور دلارزدایی» برای کاهش هیمنه آمریکا


تهران- ایرنا – تصمیم برای دلارزدایی در جهان که ایده آن از سال ۲۰۰۷ کلید خورد، شتاب فزاینده ای گرفته است و تعداد زیادی از کشورها درصدد حذف این ارز آمریکایی در تسویه حساب‌های بین‌المللی و مبادلات تجاری و جایگزینی ارزهای ملی منطقه ای هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178255/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7