سفر سومین مقام رسمی آمریکا به چین در یک ماه / جان کری وارد پکن شد


تهران – ایرنا – جان کری دیپلمات کهنه کار و نماینده ویژه آمریکا در حوزه آب و هوا امروز یکشنبه وارد چین شد. این سومین سفر یک مقام رسمی آمریکا به چین در یک ماه اخیر است که در تلاش برای کاهش بن بست ها و بازگشایی کانال های ارتباطی بین دو کشور انجام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171493/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86