شرق آسیا همچنان پرتنش؛ رزمایش مشترک دریایی هند، ژاپن، آمریکا و استرالیا


تهران- ایرنا -هند، ژاپن، آمریکا و استرالیا رزمایش دریایی مالابار را روز جمعه در سواحل سیدنی برگزار خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195174/%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7