طالبان افغانستان در مناقشه قره باغ، از جمهوری آذربایجان حمایت می کند


تهران-ایرنا- سخنگوی حکومت طالبان افغانستان گفت که حکوت موقت در مناقشه قره باغ، از جمهوری آذربایجان در برابر ارمنستان حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229838/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA