فرود فضانوردان چین روی ماه تا قبل از ۲۰۳۰


تهران- ایرنا- به گفته آژانس فضایی چین، این کشور تصمیم دارد با هدف تبدیل شدن به یک قدرت برتر فضایی، تا قبل از ۲۰۳۰ فضانوردان خود را روی ماه فرود آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125736/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0