قطار "دلارزدایی" چینی‌ها روی ریل پیشرفت


تهران- ایرنا- دلار آمریکا که سالهاست بر تجارت جهانی سلطه داشته و در موارد متعدد به عنوان اهرم فشار و سلاح ازسوی واشنگتن با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و توسعه طلبانه بکار گرفته شده است، اکنون در برابر یوان چین با چالش‌هایی روبرو شده و شماری از کشورها  با هدف پیشگیری از تبعات و لطمات احتمالی کوشیده اند مسیر دلارزد


منبع: https://www.irna.ir/news/85095851/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA