مخالفت ۸۰ درصدی ژاپنی‌ها با افزایش مالیات برای تامین بودجه نظامی


تهران- ایرنا – براساس نظرسنجی خبرگزاری کیودو ژاپن، ۸۰ درصد مردم این کشور مخالف افزایش احتمالی مالیات برای تامین بودجه برنامه دفاعی ژاپن به رغم نگرانی های رو به افزایش مردم درباره احتمال انجام عملیات نظامی چین علیه تایوان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103733/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C