مذاکره تنها راه حل مساله هسته ای کره شمالی است


تهران- ایرنا – یک مقام ارشد آمریکایی با ترغیب پیونگ یانگ به بازگشتن به میز مذاکره گفت تنها راه حل مساله هسته ای کره شمالی و آمریکا گفت و گوست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083364/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA