موشک های کره شمالی، شورای امنیت را به تشکیل نشست اضطراری واداشت


تهران- ایرنا – ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز شنبه در پی پرتاب چندین موشک کروز به سمت دریای زرد از سوی کره شمالی نشست اضطراری برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217754/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA