نتیجه یک نظرسنجی: مردم چین، آمریکا و ژاپن را غیرقابل اعتماد می‌دانند


تهران- ایرنا – براساس یک نظرسنجی که اخیرا در موسسه کانادایی انجام شده شهروندان چینی، آمریکا و ژاپن را غیرقابل اعتمادترین کشورها در میان ۱۰ کشور جهان می‌دانند که به احتمال بسیار زیاد در دهه آینده وارد مناقشه نظامی با پکن خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149458/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF