نمایشگاه کتاب تهران تا پایان روز هفتم ۳۱۲ میلیارد تومان فروخت

نمایشگاه کتاب تهران تا پایان روز هفتم ۳۱۲ میلیارد تومان فروخت

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجویان، سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بخش مستقیم در مجموع 216 میلیارد دلار فروخت که 142 میلیارد دلار در بخش رسمی و 74 میلیارد دلار در پورتال غیررسمی است. نمایشگاه کتاب در بخش مجازی تا پایان روز هشتم به فروش 96 میلیارد تومانی دست یافت. به این ترتیب تا پایان هفتمین روز سی و پنجمین رویداد بزرگ فرهنگی کشور، 312 میلیارد قلم کالا فروخته شد.

منبع: https://snn.ir/fa/news/1146760/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DB%B3%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA