هشدار رئیس جمهور سابق فیلیپین درباره جنگ احتمالی آمریکا و چین


تهران –ایرنا- رئیس جمهور سابق فیلپین نسبت به دخالت فیلیپین در درگیری احتمالی آمریکا و چین هشدار داد و گفت: در صورت درگیری بین ارتش چین و آمریکا، خاک فیلیپین مورد حمله قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152365/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86