هند به نقشه جدید چین اعتراض کرد


تهران- ایرنا- پس از انتشار نقشه جغرافیایی جدید چین، دولت هند به دلیل نقض تمامیت ارضی خود در نقاط مرزی مورد مناقشه به این نقشه اعتراض کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85215410/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF