واشنگتن باید پاسخگوی نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی باشد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: واشنگتن باید بابت نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی در این کشور پاسخگو بوده و از مداخله در امور داخلی سایر کشورها به بهانه حقوق بشر دست بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105432/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C