پای ماجرای نیروگاه اتمی فوکوشیما به اجلاس گروه ۲۰ هم باز شد


تهران- ایرنا – سران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان امروز یکشنبه به اجلاس ۲ روزه خود با تلاش فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن برای قانع کردن سایر کشورها از امنیت رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما پایان خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224285/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF