پکن: اتحادیه اروپا و چین باید همکاری‌ها را تقویت کنند


تهران- ایرنا – وانگ یی رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امورخارجه چین، خوستار روشن شدن مواضع اتحادیه اروپا درباره شراکت راهبردی میان دو طرف و ارتقای همکاری ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170465/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF