پکن: مسائل چین و فیلیپین مربوط به خودمان است/آمریکا دخالت نکند
تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد موضوع جزیره «سکوند تامس شوآل»، یک مسئله بین پکن و مانیل است و نیازی به دخالت آمریکا ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268680/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF