پیام های رزمایش مشترک چین و امارات چیست؟


تهران – ایرنا – یک رسانه عربی در واکنش به رزمایش مشترک نظامی چین و امارات نوشت که این رزمایش نشان‌ از اشتیاق رهبری دو کشور برای تقویت روابط نظامی همزمان با نادیده گرفتن خشم احتمالی آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196584/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA