چین: آمریکا همزیستی متقابل را انتخاب کند


تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر امورخارجه چین ابراز امیدواری کرد آمریکا راه درستی را در قبال چین انتخاب کند که برای هر دو کشور و جهان سودمند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050270/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF