چین: انتقال پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا تبعات منطقه ای و جهانی دارد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین به مقامات ژاپنی هشدار داد که انتقال پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا تبعات منطقه ای و جهانی دارد و غیر قابل برگشت خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205666/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C