چین با کشورهای جنوب شرق آسیا رزمایش برگزار می کند


تهران –ایرنا – چین پس از پایان رزمایش نظامی مشترک با لائوس، قصد دارد یک رزمایش چند ملیتی با کشورهای جنوب شرق آسیا برگزار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125178/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF