چین بر ضرورت توسعه همکاری با اروپا تاکید کرد


تهران- ایرنا- «کین گانگ» وزیر امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حضور آنیکن هویتفیلد همتای نروژی خود در اسلو بر حفظ توسعه پایدار روابط چین و اروپا تصریح کرد در شرایطی که تغییرات و آشفتگی فراوانی در سطح بین الملل در حال وقوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109850/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF