چین: توافق ایران-عربستان، دست رد به سینه دخالت خارجی در خاورمیانه است


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفت این کشور امیدوار است در آینده شاهد روابط نزدیک تر و مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی باشد، بدین ترتیب هر دو کشور از مداخلات خارجی رهایی پیدا می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053821/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87