چین: نگران افزایش ابعاد بحران انسانی در فلسطین هستیم
تهران-ایرنا- «جای جون» نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه تاکید کرد که پکن نگران افزایش ابعاد بحران انسانی در میانه درگیری های فلسطین و اسرائیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267480/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85