چین و آسیای مرکزی درصدد تقویت روابط اقتصادی


تهران – ایرنا – اولین نشست وزیران اقتصاد و تجارت چین و کشورهای آسیای مرکزی با هدف تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی و تهیه نقشه راهی برای تحقق این هدف، بطور مجازی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087460/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C