گروه ۲۰ عرصه ای برای ماندگار شدن هژمونی آمریکا نیست
تهران- ایرنا – روزنامه گلوبال تایمز در مقاله ای تحلیلی با اتمام اجلاس گروه ۲۰ نوشت واشنگتن به دنبال تبدیل کردن گروه ۲۰ به ” میدان جنگ ” برای رقابت با چین است تا رهبری و نفوذ خود در جهان را تقویت کند، اما این امر امکان پذیر نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225469/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA