یونیسف: سیستم بهداشتی افغانستان درحال فروپاشی است


تهران- ایرنا- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل “یونیسف” می‌گوید که سیستم بهداشتی افغانستان زیر فشار قرار دارد، اما سقوط نکرده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035708/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA