۵۶.۲ درصد مردم ۴۱ کشور و منطقه معتقدند چین در مبارزه با کرونا نقش مهمی ایفا کرد


تهران – ایرنا- تازه ترین نظر سنجی نشان می دهد ، ۵۶.۲ درصد از پاسخ دهندگان جهانی فکر می کنند که چین نقش مهمی در مبارزه جهانی علیه COVID-۱۹ ایفا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989624/%DB%B5%DB%B6-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%B4%DB%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7